แบบฟอร์มสมัครงาน

ข้อมูลส่วนตัว


ข้อมูลครอบครัว
การศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อาชีวะศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากตำแหน่งงานล่าสุด)

1.

2.

3.

4.


( ตัวอย่าง: ความถนัดทางการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารสาธารณะ เป็นต้น)

ตำแหน่งและเงื่อนไขที่ต้องการ


1. 2.