วิสัยทัศน์

บริษัท รีสเพค วัน เบฟเวอเรจ จำกัด มุ่งหวังที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกับสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ บนความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้บริโภค

ภารกิจ:4Ps

People (คน)
มุ่งมั่นพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน ในการริเริ่ม สร้างสรรค์และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

Portfolio (คุณภาพ)
พัฒนาเครื่องดื่มที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพที่ดีกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายใน และต่างประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสุขภาพผ่านทางสินค้าของรีสเพค วัน

Partners (คู่ค้า)
สร้างเครือข่ายลูกค้า และคู่ค้าอย่างยั่งยืน โดยสร้างผลประโยชน์ และมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

Production (การผลิต)
เป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการผลิต สามารถรองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของสินค้าแห่งอนาคต